Kukhululukidwa Machimo

Sayyiduna Abu Burdah (radhwiyallahu anhu) akusimba kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati,” amene anganditumizire Durood mwa ummah wanga kuchokera pansi pa mtima, Allah adzamdalitsa munthu ameneyo pompatsa zifundo zokwana khumi, adzamukwezera ulemelero wake ndi masiteji okwana khumi ku Jannah, adzamulipira sawabu zokwana khumi ndikumukhululukira machimo okwana khumi.”

Read More »

Kapangidwe Ka Istinja (Kutawasa) Ka Sunnah ~ Gawo Lachisanu

16. Dzithandizeni mutanjuta pansi, ndi makuruhu (zonyasa) kudzithandiza choima.[1] عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا (سنن الترمذي، الرقم: 12)[2] Sayyiduna Aishah (radhwiyallahu anha) akuti, amene angakuuzeni kuti Nabi (sallallahu alaih wasallam) ankadzithandiza …

Read More »

Ma Ulemelero Khumi Amakwezedwa

Sayyiduna Anas bin Maliki (radiyallah anhu) akusimba kuti, Nabi (salallah alayhi wasallam) adati; "Amene angandifunire ine zabwino kamodzi (popanga Durood), Allah Ta´ala adzamutumizira iyeyo madalitso khumi, machimo ake khumi adzakhululukidwa ndiponso levo yake ku Jannah idzakwezedwa ndi masiteji okwanira khumi".

Read More »

Nkhani Yabwino Yochoka Kwa Allah Ta’ala Kwa Awo Amene Amawerenga Durood (Amanfunira Zabwino Nabi (sallallahu alaih aasallam)) Kuchokera M’mahadith

Sayyiduna Abdul Rahman bin Aufi (radhwiyallahu anhu) akunena kuti, tsiku lina Nabi (sallallahu alaih alaihi wasallam) adachoka kunyumba kwake ndipo ndidamulondora, kufikira mpaka adalowa m'munda wa tende nagwetsa nkhope yake pansi. Nabi (sallallahu alaihi wasallam) adakhala pasajdah kwanthawi yaitali mpaka ndidaganiza ngati Allah wachotsa nzimu wake. Kenaka ndidapita pafupi kuti ndikaone chomwe chanchitikira Nabi (sallallahu alaih wasallam). 

Read More »

Kapangidwe Ka Istinja (Kutawasa) Ka Sunnah ~ Gawo Lachinayi

11. Musayankhule pamene mukudzithandiza, pokhapokha patafunikira kuti mulankhule.

Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akusimba kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati, anthu awiri asakadzithandizire malo amodzi komwe akakhale ndikumayankhulana maliseche awo ali pantetete (osavala) ndithudi Allah Ta'ala amadana ndi nchitidwe otelewu.’’

Read More »