Munthu Waumbombo

عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي (سنن الترمذي، الرقم: ٣٥٤٦، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب)

Sayyiduna Husain (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, munthu waumbombo kwambiri ndi amene amati akanva dzina langa samandifunira zabwino.

Njira Yopezera Mwayi Okhala Chifupi Ndi Mtumiki (Sallallahua Alaih Wasallam)

Ka’b Ahbaar (Taabi’ amene adali mgulu la Ayuda omwe adali ophunzira bwino asalowe chisilamu) akulongosora, Allah adamuuza Musah (alaihis salaam) kuti “oh Musah, ukufuna utakhala Chifupi ndi ine, Chifupi kwambiri kuposa mawu ako palilime pako kapena ngati zokhumba zantima wako ndi ntima wako kapenanso ngati mmene nzimu wako ndi thupi lako zafupikilirana, kapena mmene kuona kwako kwafupikilirana ndimaso ako? Oh Musah (alaihis salaam) adayankha kuti inde. Allah adamuuza kuti, uchulukitse kumufunira zabwino Muhammad (sallallahu alaih wasallam) pomuwerengera duruud. (Al Qawlul Badee, Pg, 270)

Check Also

Kuwerenga Durood M’mawa Ndi Madzulo

Sayyiduna Abu Dardaa (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, “munthu amene angandifunire zabwino pondiwerengera Durood kokwana ka khumi m’mawa ulionse komanso kumadzulo kulikonse adzapeza nawo pempho langa la Shafaa patsiku lachiweruzo.”