Kupeza Sawabu Zokwana Qeeraat Imodzi

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا والقيراط مثل أحد (مصنف عبد الرزاق، الرقم: 153، وسنده ضعيف كما في القول البديع صـ 260)

Sayyiduna Aliy bin Abi Taalib radhiyallahu anhu akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam adati; munthu angandifunire zabwino kamodzi Allah adzamulembera sawabu zokwana Qeeraat imodzi m’bukhu lake la ntchito zabwino ndipo Qeeraat imadzi ikufanana ndi phiri la Uhdi.

Nkhani Ya Ebrahim bin khawaas (rahimahullah)

Zanenedwa mchitabu chotchedwa “Nuzhatul Basaateen” kuti sayyiduna Ebraahim bin khawaas (rahimahullah)adayankhula kuti: tsiku lina lake ndiri mnjira , ndidali ndi ludzu kwambiri moti mpakana ndidakomoka. ndiri chikomokere choncho ndidanva ngati wina wake akunndiwaza madzi kumaso , nditatsitsimuka ndidamuona mnyamata okongora kwambiri ali pa hashi pafupi ndi ine, adandipatsa kumwa ndipo adandipempha kuti ndikhale naye limopdzi titangoyenda ntunda ochepa adafunsa kuti “ukuona chani ?” ndidamuyankha kuti “uwu ndi nzinda wa Madina Tayyibah”kenaka andiuza kuti, ukhonzano kutsika pano,. pita ku manda a Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) ukandipelekerenso salaam. ukamuuze kuti m’bale wake Khidar akupeleka salaam. (Fazaail-e-Durood, Pg, 162)

Check Also

Kuwerenga Durood ka 100 pa Fajr ndi Maghrib

Olemekezeka Jaabir (radhiyallah anhu) akusimba kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati "munthu amene angandiwerenge durood ka 100 kungotha kuswali swalah a ya Fajr asadayankhule, Allah adzamukwaniritsira zosowa zake zokwana 100, Allah adzafulumizitsa kukwaniritsa zosowa zake zokwana 30 (padziko pomwe pano) ndiponso Allah adzamusungire kukwaniritsa kwa zosowa zina zokwana 70 ku nkhokwe zake kuti adzampatse pa tsiku lachiweruzo, chimodzi modzinso kwa yemwe angawerenge durood ka 100 kutha kwa swalah ya Maghrib (kutanthauza kuti adzalipidwanso mofanana) "maswahaba (radhiyallahu anhum) adafunsa," tidzikuwerengerani bwanji Durood oh Mthenga wa Allah" Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adawauza maswahabah kuti adziwerenga Durood iyi: