Monthly Archives: February 2022

Mawu A Iqaamah Komanso Njira Ya Sunnat Yopangira Iqaamah

3. Pangani adhaan mofulumira poyankhula komanso motsitsa mawu.

Olemekezeka Jaabir (Radiyallahu anhu) akusimba kuti Mtumiki (salallahu alayhi wasallama (adamuuza Bilal (radhiyallahu anhu): Pamene ukupanga adhaan panga pang´onopang´ono (komanso uziima pambuyo powerenga mnzere uliwonse) Komano pamene ukupanga iqaamah ukuyenera upange mwachanguchangu."

Read More »

Kupeza nawo duwa yapaderadera ya Angelo

Sayyiduna Aamir bin Rabeeah (radhiyallahu anhu) akulongosora kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati: Amene angandifunire zabwino angero amamufunira zabwino munthu ameneyo (amampangira duwa) kwa nthawi yomwe iye angamamfunire zabwino Mtumiki (sallallahu alaih wasallam), kotero chisankho chili ndi iye kuchulukitsa duruud kapena kuchepetsa.

Read More »

Mawu A Iqaamah Komanso Njira Ya Sunnat Yopangira Iqaamah

1. Mawu a Iqaamah ndichimodzimodzi ndi azaana. Koma popanga iqaamah mukuyenera kunena kamodzikamodzi kupatula mawu onena kuti قد قامت الصلاة (Qadi qaamatis swalaah) mukuyenera kunena kawiri. Choncho mukatsiriza mawu oti Hayya alaal falaah mudzanena kuti: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ Qad qaamatis swalat, qad qaamatis swalaah (Swalah yaima swalah …

Read More »

Sawabu zomwe munthu amapeza akawerenga Durood

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى علي مرة صلي عليه عشرا (المعجم الأوسط للطبراني، الرقم: 2767، ورجاله رجال الصحيح كما في القول البديع صـ 237) Olemekezeka Anas bin Maalik (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih …

Read More »

Duwa Yonena Panthawi Ya Adhaana Ya Maghreb

Werengani duwa iyi pamene ikuchitika azaana ya maghreb kapena kutha kwa azaana yamaghreb.[1] اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ Oh Allah, Uku ndikufika kwa usiku ndiponso kuchoka kwa Usana ndiponso awa ndimawu oitana a akapolo anu (mamuadhin) choncho ndikhululukireni machimo anga. عن أم سلمة رضي …

Read More »

Tafseer Ya Surah Alaq

Werenga mdzina la mbuye wako yemwe adalenga (chinachirichonse), adamulenga munthu kuchokera ku dontho la magazi, ndipo mbuye wako ndi olemekezeka, amene adamuphunzitsa munthu kulemba (pogwiritsa ntchito) cholembera, adamuphunzitsa munthu zinthu zomwe zankazidziwa, kotero munthu wapsyola malire chifukwa akudzitenga kuti iye atha kudziimira payekha, ndithudi, kwa mbuye wanu ndiye kobwelera, kodi wamuona uyo (Abu Jahal) amene akuletsa kapolo (Muhammad sallallahu alaih wasallam) akaima kuti apemphere, tandiuza kodi ngati iyeyo (kapolo wanga - Muhammad (sallallah alaih wasallam) ali pa chiongoko kapena akuwalamulira anthu kuchita ntchito zabwino nankha Abu Jahal ali ndi mphamvu zanji kuti amuletse)? Tandiuza ngati iyeyo (Abu Jahal) angakane ndikubwelera m'mbuyo, kodi sakuzindikira kuti Allah Ta’ala akuona zomwe oye akuchhitazo? Sichoncho, ngati sasiya zomwe akuchitazo timukoka tsitsi la paliombo (tiligwira mwamphanvu liombi lake ndikukamponya kumoto. Basi, ayitane gulu lakero ifenso tiitana asilikali athu a kumoto, sichoncho, usamunvere ameneyo oh Muhammad (sallallahu alaih wasallam) (pazimene akukuletsazo, ndipo gwetsa nkhope yako pansi ndipo udziyandikitse kwa mbuye wako.

Read More »

Kuthandizidwa pa Mlatho wa Siraat

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت البارحة عجبا … ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويجثو مرة ويتعلق مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت …

Read More »

Duwa Kutha Kwa Azaana

2. Mukatsiriza kuwerenga duwa kutha kwa adhaana duwa iyinso mukuyenera kuwerengedwa. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا Ndikuchitira Umboni kuti kulibe wina opembedzedwa mwachoonadi koma Allah yekha, Iye ndimmodzi yekha ndipo alibe ophatikizana naye. Ndiponso …

Read More »

Kuteteza Dua ya Mtumiki (sallallahu alaih wasallam)

عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتبت له سوى ذلك عشر حسنات (المعجم الأوسط للطبراني، وسنده لا بأس به كما القول البديع صـ 239) Olemekezeka Anas (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adayankhula kuti: munthu amene …

Read More »