Mawu A Iqaamah Komanso Njira Ya Sunnat Yopangira Iqaamah

1. Mawu a Iqaamah ndichimodzimodzi ndi azaana. Koma popanga iqaamah mukuyenera kunena kamodzikamodzi kupatula mawu onena kuti قد قامت الصلاة (Qadi qaamatis swalaah) mukuyenera kunena kawiri. Choncho mukatsiriza mawu oti Hayya alaal falaah mudzanena kuti:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ

Qad qaamatis swalat, qad qaamatis swalaah (Swalah yaima swalah yaima)[1]

2. Pamene mukupanga iqaamah werengani mizere ya mawu kamodzi ndipo mudzayima mukatsiriza mawuwo. Umu ndimmene mungapangire iqaamah.[2]

Poyamba nenani:

اَللهُ أَكْبَرَ اللهُ أَكْبَرْ

Allahu akbar, Allah Akbar.

Mulungu ndiwamkulu koposa aliyense, Mulungu ndiwamkulu koposa aliyense.

Kachiwiri:

أَشْهَدُ أَلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهْ

Ash, hadu an laa ilaaha illallah, Ash, hadu anna Muhammadarrasuulullah

Ndikuchitira umboni kuti palibe wina opembedzedwa mwachoonadi koma Allah, Ndikuchitira umboni kuti Muhammad (sallallah alayhi wasallam) ndi Mtumiki wa Mulungu.

Kachitatu:

حَيَّ عَلٰى الصَّلَاةْ حَيَّ عَلٰى الْفَلَاحْ

Hayya alas swalah, Hayya alaal falaah.

Bwerani kumapemphero, bwerani kuchipulumutso.

Kachinayi:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ

Qad qaamatis swalah, qad qaamatis swalah,

swalat yaimikidwa, swalat yaimikidwa.

Kachisanu:

اَللهُ أَكْبَرَ اللهُ أَكْبَرْ

Allahu akbar Allahu akbar.

Mulungu ndi wamkulu kuposa aliyense, Mulungu ndiwamkulu kuposa aliyense.

kachisanu mchimodzi:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهْ

Laa ilaaha illallaaah

Palibe wina opembedzedwa mchoonadi koma Allah yekha basi.

Dziwani izi Taa (ة) amene akupezeka mawu oti الصلاة (swalaat) mumawu oti حی علی الصلاه (Hayya alas swalah) komanso mawu oti قد قامت الصلاه (Qad qaamatis swalaah) adzawerengedwe ndi sukuun ndipo mudzamutchulenso ngati ھ Haa Simukuyenera kutchula taa pamene mukulumikiza mawu onsewo. Chimodzimozinso ngati mukuwerenga mau onsewa molumikiza popanga Iqaamah, sizoyenera kunena kuti Hayya alas swalati Hayya alaal falaah. Komanso qad qaamatis swalatu qad qaamatis swalaah. Komano mukuyenera kunena kuti Hayya alas swalah, hayya alaal falaah komanso Qad qaamatis swalah qad qaamatis swalah.


[1] والاقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله … وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال الصحيح أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره المصنف وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب (المجموع شرح المهذب 3/69-71)

[2] وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت (المجموع شرح المهذب 3/95)

وكلمات الإقامة مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة (ويسن إدراجها) أي الإسراع بها مع بيان حروفها فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت (مغني المحتاج 1/327)

يستحب ترتيل الأذان وإدراج الإقامة فالترتيل تبيين كلماته بلا بطء يجاوز الحد والإدراج أن يحدرها بلا فصل (روضة الطالبين 1/310)

قال المصنف رحمه الله (والمستحب أن يترسل في الاذان ويدرج الاقامة) … هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه وهكذا نص عليه الشافعي في الأم (المجموع شرح المهذب 3/82)

Check Also

Duwa Yonena Panthawi Ya Adhaana Ya Maghreb

Werengani duwa iyi pamene ikuchitika azaana ya maghreb kapena kutha kwa azaana yamaghreb.[1] اَللّٰهُمَّ إِنَّ …