Daily Archives: June 27, 2022

Ma sunna ndi miyambo ya nsembe ya kuzinga nyama (qurbaani) 2

6.Ndi sunnah osadya chinachirichonse kummawa kwa tsiku la Eidul Adha kufikira mpakana utabwerako ku swalah ya Eid.

Sayyiduna Buraidah (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti tsiku la Eidul Fitr Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) sankapita kukaswali Eid pokhapokha atadya kenakake, koma tsiku la Eidul Adha sankadya kalikonse pokhapokha atabwerako (kuchokera ku swalah ya Eidul Adha, akabwera ko koswali chinthu choyambilira kudya chinkakhala chiwindi cha nyama yomwe anazinga).

Read More »