Durood Ndi Salawaat

Machimo a zaka 80 akhululukidwa, kulandira malipiro ochita ibaadah kwa zaka 80 kudzera mu kuwerenga Duruud

Hazrat Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki sallallahu (sallallahu alaih wasallam) adati: munthu amene angaswali Asr tsiku la Jumuah ndipo kenako ndikuyamba kuwerenga Duruud iyi kokwana ka 80 asadaimilire malo wakhalawo, amakhululukidwa machimo a zaka 80 ndiponso amalipidwa zabwino kukhala ngati wapanga ibaadah kwa zaka 80.

Read More »

Kuchulukitsa kuwerenga Duruud tsiku la Jumuah

Aws bin Aws (radhwiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki (swallallahu alaih wasallam) adati tsiku labwino kwabwino kwambiri ndi tsiku la Jumuah (lachisanu) kotero Chulukitsani kundiwerengera duruud tsiku limeneli chifukwa duruud yanu imandifika, swahabah wina adafunsa nati Oh Mthenga wa Allah Duruud yathu idzakufikani bwanji mukadzamwalira ndipo mafupa anu adzakhala awola? Mtumiki (swallallahu alaih wasallam) adayankha nati, "ndithudi Allah Tabaaraka wata’ala adailetsa nthaka kudya matupi a aneneri alaihim salaam ."

Read More »

Kuwerenga Durood ukadzukira Tahajjud

Olemekezeka Abdullah bin Abbas (radhiyallahu anhuma) adati, Allah amasangalatsidwa ndi anthu awiri, munthu oyamba ndi amene wakumana ndi mdani yemwe ali pa Hashi yake yabwino kwambiri limodzi ndi anzake. Ndikupezeka kuti anzake onse agonja koma iye ndikupitiriza kumenya nkhondo, ngati angamwalire ndiye kuti wamwalira ali Shahid, ngati sangaphedwe ndiye kuti ali mgulu la anthu amene Allah wasangalatsidwa nawo. Munthu wina ndi amene amadzuka usiku kuswali Tahajjud mopanda wina aliyense kuzindikira kuti iyeyu wadzukira Tahajjud, amapanga wudhu wake moyenera ndipo akatero amamutamanda Allah ndikumuyeretsa, komanso amamfunira zabwino Mtumiki (swallallahu alaih wasallam). Ndipo akatero amayamba kuwerenga Quran. Uyu ndiye munthu amene Allah amasangalatsidwa naye, Allah akuyankhula zokhudza munthu amene "Tamuonani kapolo wanga amene akuswali pamene wina aliyense sakumuona kupatula ine".

Read More »

Kuwerenga Durood mkatikati mwa swalah ndi kunja kwa swalah

Hazrat Abu Umaamah (radhiyallahu anhu) akusimba kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, wina aliyense amene angawerenge mawu awa pambuyo pa swalah ya Fardh chiombolo changa pa iye chhidzakakamizidwa pa tsiku lachiweruzo.

Oh Allah mupatseni Muhammad (sallallah alaih wasallam) wasiilah (mwayi owombola pa tsiku lachiweruzo) ikaninso chikondi m'mitima mwa anthu omwe mudawasankha mumuikenso mgulu la anthu apamwamba ndipo malo ake muwapange kukhala limodzi ndi akapolo omwe ndi okondedwa kwambiri kwa inu.

Read More »

Kuwerenga Durood polowa munzikiti

Olemekezeka Abu Humaid kapena Abu Usaid (radhiyallahu anhuma) akufotokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati, "pamene munthu a kulowa munzikiti adziwerenga Durood kumfunira zabwino Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) ndipo kenako adziwerenga duwa iyi:

Read More »

Kuwerenga Durood polowa munzikiti

Olemekezeka mama Aishah (radhiyallahu anha) akuforokoza kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) akamalowa munzikiti choyambilira ankawerenga Durood ndipo kenako amawerenga dua yotsatirayi:

Rabbigh firlii dhunuubii waftahlii Abuwaaba rahmatika.

Oh Allah, ndikhululukireni machimo anga ndiponso munditsegulire makomo a chifundo chanu.

Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) akamatuluka munzikiti ankawerenga Durood ndipo kenako ankawerenga duwa yotsattirayi:

Read More »

Kuwerenga Durood ka 100 pa Fajr ndi Maghrib

Olemekezeka Jaabir (radhiyallah anhu) akusimba kuti Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adati "munthu amene angandiwerenge durood ka 100 kungotha kuswali swalah a ya Fajr asadayankhule, Allah adzamukwaniritsira zosowa zake zokwana 100, Allah adzafulumizitsa kukwaniritsa zosowa zake zokwana 30 (padziko pomwe pano) ndiponso Allah adzamusungire kukwaniritsa kwa zosowa zina zokwana 70 ku nkhokwe zake kuti adzampatse pa tsiku lachiweruzo, chimodzi modzinso kwa yemwe angawerenge durood ka 100 kutha kwa swalah ya Maghrib (kutanthauza kuti adzalipidwanso mofanana) "maswahaba (radhiyallahu anhum) adafunsa," tidzikuwerengerani bwanji Durood oh Mthenga wa Allah" Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) adawauza maswahabah kuti adziwerenga Durood iyi:

Read More »