Kudzithandiza Komanso Kupanga Istinja (Kutawasa)

Kapangidwe Ka Istinja (Kutawasa) Ka Sunnah ~ Gawo Lachinayi

11. Musayankhule pamene mukudzithandiza, pokhapokha patafunikira kuti mulankhule.

Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akusimba kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati, anthu awiri asakadzithandizire malo amodzi komwe akakhale ndikumayankhulana maliseche awo ali pantetete (osavala) ndithudi Allah Ta'ala amadana ndi nchitidwe otelewu.’’

Read More »

Chenjezo Kwa Osasamala Za Ukhondo Akamapanga Istinja (Kutawasa)

Hadith yoyamba

Sayyiduna Abu Hurairah (radhwiyallahu anhu) akusimba kuti, Nabi (sallallahu alaih wasallam) adati:"Chilango chachikulu (chomwe anthu ambiri amakumana nacho) m'manda ndi chifukwa cha nkodzo (kusasamala nkodzo omwe umadonthekera pathupi komanso unve wina. kotero, wudhu wawo, swalah ndi ibadah ina siidzalandiridwa chifukwa chosowekera ukhondo)"

Read More »