Mbiri Za Muadhin

1. Munthu ochita adhana (muadhin) akuyenera akhale wamwamuna.[1] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس على النساء أذان ولا إقامة (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 1996)[2] Zikunenedwa kuti Olemekezeka Ibn umar (radhiyallah anhuma) adati; “Kupanga azaana ndi iqaamah siudindo wa azimayi ayi” 2. Akhale wanzeru (ozindikira zomwe akuchita).[3] 3. Akhale …

Read More »

Kupeza nawo pempho la Mtumiki (sallallahua alaih wasallam)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي (المعجم الأوسط، الرقم: 287) رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي وضعفه كذا في الإتحاف وفي المشكوة برواية البيهقي في الشعب بلفظ : من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في …

Read More »

Ubwino wa Muadhin

9. Chidali chikhumbokhumbo cha maswahaba (radhiyallahu anhum) kuti azipanga adhaana ndiponso ankalakalaka kuti ana awonso azipanga adhaana. Mmusimu muli ena mwamahadith amene akuonetseratu poyera kufunitsitsa kwa maswahaba kuti nawo adzipanga adhaana: kufunisitsa kwa Olemekezeka Ali radhiyallahu anhu kuti ana ake Hassan ndi Hussein (Radiyallah anhumaa) azipanga adhaana. عن علي رضي …

Read More »

Tafseer Ya Surah Dhuha

وَالضُّحٰى  ﴿١﴾ وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾ وَلَلْـاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـاوٰى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ …

Read More »

Munthu yemwe ndi waumbombo

Sayyiduna Husain (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti Mtumiki wa Allah (madalitso ndi ntendere zipite kwa iye) adati, “munthu waumbombo ndi amene amati akanva dzina langa samandifunira zabwino ponditumizira durood”.

Read More »

Ubwino wa Muadhin

6. Anthu ochita Adhaan afotokozedwa mmahadith kuti iwowo ndi akapolo abwino kwambiri mwa akapolo a Allah Taala.

Olemekedzeka Ibn Abi Awfaa radiyallah anhu akusimba kuti, Mtumiki (salallah alayhi wasallam a) adati; "Ndithudi akapolo abwino kwambiri ndiamene amayang´ana (kutuluka ndikulowa) kwa dzuwa, mwezi, nyenyezi ndi kutalika kwa zithuzithuzi cholinga chomukumbikira Allah Taala. (kukwanirisa mapemphero awo (ibaadah) panthawi yake yoyenerera mofanana ndichilamulo cha Allah Taala, uku akusunga nthawi kudzera mukuona dzuwa, mwezi, nyenyezi ndiutaali wazithuzizithuzi monga ngati momwe zafotokozeledwa mumahadith. Muazin akuikidwanso munkhani yabwino imeneyi chifukwa choti iyeyo amasunga nthawi cholinga choti apange azaana panthawi yake yolondola.)

Read More »

Ubwino wa Muadhin

5. Muadhin walonjezedwa kuti adzakhululukilidwa machimo ake Chimodzimozinso kwapatsidwa kwa iye nkhani yabwino yoti kuti Muadhin amadalitsidwa popatsidwa malipiro (sawabu) mofanana ndi amene abwera kudzapemphera malingana kuti iwowo ayankha kuitana kwa Muadhiniyo.

Read More »

Zikhulupiliro Zokhudza Qiyaamah

1. Qiyamah idzachitika lachisanu. Amenewa adzakhala mapeto a dziko lapansi. Allah Tabaaraka wata’ala adzaliononga dziko lonse lapansili. Palibe amene akudziwa za tsiku limene dziko lidzathe.[1] 2. Allah Ta’ala adzamula Mngelo Israafeel (alaihis salaam) kuti ayimbe lipenga lomwe liri ndi maonekedwe onga nyanga manvekedwe alipengali adzayamba motsika ndipo azidzakwera pang’onopang’ono kufikira …

Read More »

Zotsatira Za Msonkhano Umene Unasowekera Zikr Komanso Durood

Sayyiduna Jaabir (radhiyallahu anhu) akufotokoza kuti nthenga wa Allah (madalitso ndi ntendere zipite kwa iye) adati, nthawi ina iliyonse imene anthu asonkhana ndikumaliza nkumano wawowo ndikumwazikana popanda kumutchula Allah kapena kumufunira zabwino Mtumiki (sallallahu alaih wasallam) pankumanowo, ziri ngati kukumana pamalo pomwe pali fungo lonyasa la chinthu chakufa ndipo kenaka amwazikana.(nkumano umene wayamba ndikutherapo popanda kutchula dzina la Allah lafaniziridwa ndi malo omwe ndi onyasisitsa lomwe palibe munthu angalakelake kukhalapo.

Read More »